JULKAISEMINEN LAUSUNTO (2023)

Lehtijulkaisujen eettiset ohjeet (perustuu Elsevierin käytäntöihin)

Täytä ja palautaTämä muotosähköpostitse ja säilyttää kopion tallenteitasi varten.

Agrivita Journal of Agricultural Science (AJAS) on tavallinen kanava julkaisuille ja kasvitieteelle, kuten agronomia, puutarhaviljely, kasvinjalostus, maakasvitiede ja tuholais- tai sairaudet. Peltokasvien kokeista tai tutkimuksista kertovat käsikirjoitukset hyväksytään tarkistettaviksi papereiksi.

Brawijayan maatalousyliopiston maataloustieteellinen tiedekunta yhteistyössä Indonesian Agronomy Associationin (IAA) kanssa Agrivita Journal of Agricultural Science (AJAS) -julkaisijana ottaa holhoustehtävänsä kaikessa julkaisuprosessissa ja tunnustamme eettiset ja muut vastuumme

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että mainos-, uusintapainos- tai muut kaupalliset tulot eivät vaikuta toimituksellisiin päätöksiin. Lisäksi Brawijayan yliopiston maataloustieteellinen tiedekunta tai Indonesian maatalousyhdistys ja toimituskunta avustavat viestinnässä muiden lehtien ja/tai kustantajien kanssa, jos se on hyödyllistä ja tarpeellista.

TEKIJÄN VELVOLLISUUDET

(perustuu Elsevierin käytäntöihin ja COPE:n parhaiden käytäntöjen ohjeisiin lehtien toimittajille)

Raportointistandardit

Alkuperäisen tutkimuksen raporttien tekijöiden tulee esittää tarkka selostus tehdystä työstä sekä objektiivinen keskustelu sen merkityksestä. Taustalla olevat tiedot on esitettävä tarkasti paperissa. Paperin tulee sisältää riittävästi yksityiskohtia ja viittauksia, jotta muut voivat kopioida työn. "Vetolliset tai tietoisesti epätarkat lausunnot ovat epäeettistä toimintaa, eikä niitä voida hyväksyä." Arvostelu- ja ammatillisten julkaisujen artikkeleiden tulee myös olla tarkkoja ja objektiivisia, ja toimituksellisten mielipiteiden tulee olla selkeästi tunnistettavissa sellaisiksi.

Tietojen käyttö ja säilyttäminen

Tekijöitä voidaan pyytää toimittamaan raakatiedot paperin yhteydessä toimituksellista tarkastelua varten, ja heidän tulee olla valmiita antamaan yleisölle pääsy tällaisiin tietoihin, jos mahdollista, ja heidän tulee joka tapauksessa olla valmiita säilyttämään tiedot kohtuullisen ajan julkaisemisen jälkeen. .

(Video) Tekniikkapodcast (47/2022) | NVIDIAn 12VHPWR-lausunto, Ryzen 7000 hinnat, Black Friday -tunnelmia

Omaperäisyys ja plagiointi

Kirjoittajien tulee varmistaa, että he ovat kirjoittaneet täysin alkuperäisiä teoksia ja jos tekijät ovat käyttäneet muiden työtä ja/tai sanoja, että tähän on asianmukaisesti viitattu tai lainattu. Plagiointi esiintyy monissa muodoissa, toisen paperin "jakelusta" kirjoittajan omaksi paperiksi, toisen paperin olennaisten osien kopioimiseen tai sanamuotoon (ilman tekijäntunnistusta) ja muiden tekemien tutkimusten tulosten väittämiseen. Plagiointi kaikissa muodoissaan on epäeettistä julkaisutoimintaa, eikä sitä voida hyväksyä.

Useita, päällekkäisiä tai samanaikaisia ​​julkaisuja

Kirjoittaja ei saa yleensä julkaista käsikirjoituksia, jotka kuvaavat olennaisesti samaa tutkimusta useammassa kuin yhdessä lehdessä tai pääjulkaisussa. Saman käsikirjoituksen lähettäminen useampaan kuin yhteen lehteen samanaikaisesti on epäeettistä julkaisukäyttäytymistä, eikä sitä voida hyväksyä. Yleisesti ottaen kirjoittajan ei tule jättää toisessa lehdessä käsiteltäväksi aiemmin julkaistua artikkelia. Tiettyjen artikkeleiden (esim. ohjeiden, käännösten) julkaiseminen useammassa kuin yhdessä lehdessä on joskus perusteltua, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Asianomaisten lehtien tekijöiden ja toimittajien tulee hyväksyä toissijainen julkaisu, jonka tulee heijastaa samat tiedot ja tulkinta kuin pääasiakirjassa. Ensisijainen viite on mainittava toissijaisessa julkaisussa.

Lähteiden tunnustaminen

Toisten työstä on aina annettava asianmukainen tunnustus. Kirjoittajien tulee viitata julkaisuihin, jotka ovat vaikuttaneet raportoitavan työn luonteen määrittämiseen. Yksityisesti hankittuja tietoja, kuten keskustelussa, kirjeenvaihdossa tai keskusteluissa kolmansien osapuolten kanssa, ei saa käyttää tai raportoida ilman lähteen nimenomaista kirjallista lupaa. Luottamuksellisten palvelujen yhteydessä saatuja tietoja, kuten arvioitaessa käsikirjoituksia tai apurahahakemuksia, ei saa käyttää ilman näihin palveluihin liittyvän teoksen tekijän nimenomaista kirjallista lupaa.

Lehden tekijä

Tekijänoikeus tulisi rajoittaa niihin, jotka ovat merkittävästi myötävaikuttaneet raportoidun tutkimuksen suunnitteluun, suunnitteluun, toteuttamiseen tai tulkintaan. Kaikki merkittävällä panoksella tehneet tulee listata yhteiskirjoittajiksi (eli se tarkoittaa, että käsikirjoituksella on ainakin kirjoittaja ja toinen kirjoittaja). Jos on muita, jotka ovat osallistuneet tiettyihin tutkimushankkeen olennaisiin näkökohtiin, heidät on tunnustettava tai heidät on merkittävä osallistujiksi. Vastaavan kirjoittajan tulee varmistaa, että paperille on sisällytetty kaikki asianmukaiset kirjoittajat ja ei sopimattomia kirjoittajia ja että kaikki kirjoittajat ovat nähneet ja hyväksyneet paperin lopullisen version ja ovat suostuneet sen toimittamiseen julkaistavaksi. Jos työ koskee kemikaaleja, menetelmiä tai laitteita, joiden käyttöön liittyy epätavallisia vaaroja, tekijän on ilmoitettava ne selvästi käsikirjoituksesta.

Tietojen paljastaminen ja eturistiriidat

(Video) SMOTO ITS Älyliikenne ja moottoripyöräily Osa 3 ITS lausunto

Kaikkien tekijöiden tulee paljastaa käsikirjoituksessaan kaikki taloudelliset tai muut olennaiset eturistiriidat, joiden voidaan katsoa vaikuttavan heidän käsikirjoituksensa tuloksiin tai tulkintaan. Kaikki hankkeen taloudellisen tuen lähteet on julkistettava. Esimerkkejä mahdollisista eturistiriidoista, jotka tulisi paljastaa, ovat työllisyys, konsultit, osakeomistus, palkkiot, maksetut asiantuntijalausunnot, patenttihakemukset/rekisteröinnit ja apurahat tai muu rahoitus. Mahdolliset eturistiriidat tulee paljastaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Perusteellisia virheitä julkaistuissa teoksissa

Kun kirjoittaja havaitsee omassa julkaistussa teoksessaan merkittävän virheen tai epätarkkuuden, on tekijän velvollisuus ilmoittaa asiasta viipymättä lehden toimittajalle tai kustantajalle ja tehdä yhteistyötä toimittajan kanssa artikkelin peruuttamiseksi tai korjaamiseksi. Jos toimittaja tai kustantaja saa kolmannelta tietää, että julkaistussa teoksessa on olennainen virhe, on tekijän velvollisuus viipymättä peruuttaa tai korjata artikkeli tai toimittaa toimittajalle todisteet alkuperäisen teoksen oikeellisuudesta.

TOIMITUKSEEN TEHTÄVÄT

(perustuu Elsevierin käytäntöihin ja COPE:n parhaiden käytäntöjen ohjeisiin lehtien toimittajille)

Julkaisupäätökset

Vertaisarvioidun Agrivita Journal of Agricultural Sciencen (AJAS) toimittaja on vastuussa siitä, mitkä lehteen lähetetyt artikkelit julkaistaan. Teoksen validoinnin ja sen merkityksen tutkijoille ja lukijoille tulee aina ohjata tällaisia ​​päätöksiä. Toimittaja voi ohjata lehden toimituskunnan politiikkaa ja olla sellaisilla lain vaatimuksilla, jotka silloin ovat voimassa kunnianloukkauksesta, tekijänoikeusloukkauksista ja plagioinnista. Toimittaja voi neuvotella muiden toimittajien tai arvioijien kanssa tätä päätöstä tehdessään.

Reilu peli

Toimittajan tulee arvioida käsikirjoituksia niiden henkisen sisällön perusteella ottamatta huomioon tekijöiden rotua, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, uskonnollista vakaumusta, etnistä alkuperää, kansalaisuutta tai poliittista filosofiaa.

Luottamuksellisuus

(Video) 7. webinaari: Teemana lausuntomenettelyn ohjeistus

Toimittaja ja toimitus eivät saa paljastaa lähetetystä käsikirjoituksesta mitään tietoja kenellekään muulle kuin vastaavalle kirjoittajalle, arvioijille, mahdollisille arvioijille, muille toimituksellisille neuvonantajille ja kustantajalle.

Tietojen paljastaminen ja eturistiriidat

Lähetetyn käsikirjoituksen julkaisematonta materiaalia ei saa käyttää toimittajan omassa tutkimuksessa ilman kirjoittajan nimenomaista kirjallista lupaa. Vertaisarvioinnin kautta saadut luottamukselliset tiedot tai ideat on pidettävä luottamuksellisina, eikä niitä saa käyttää henkilökohtaiseen etuun. Toimittajien tulee kieltäytyä (eli pyytää toimittajaa, aputoimittajaa tai muuta toimituskunnan jäsentä sen sijaan tarkistamaan ja harkitsemaan) harkitsemasta käsikirjoituksia, joissa heillä on eturistiriitoja, jotka johtuvat kilpailu-, yhteistyö- tai muista suhteista tai yhteyksistä mikä tahansa asiakirjoihin liittyvä kirjoittaja, yritys tai (mahdollisesti) instituutio. Toimittajien tulee vaatia kaikkia kirjoittajia paljastamaan asiaankuuluvat kilpailevat intressit ja julkaisemaan korjaukset, jos kilpailevat intressit paljastuvat julkaisun jälkeen. Tarvittaessa olisi ryhdyttävä muihin asianmukaisiin toimiin, kuten julkaistava peruutus tai huolenilmaus.

Osallistuminen ja yhteistyö tutkimuksissa

Toimittajan tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin, kun lähetetystä käsikirjoituksesta tai julkaistusta lehdestä on esitetty eettisiä valituksia yhdessä kustantajan (tai seuran) kanssa. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluu yleensä yhteydenotto käsikirjoituksen tai paperin kirjoittajaan ja valitusten tai esitettyjen väitteiden asianmukainen huomioon ottaminen, mutta niihin voi sisältyä myös lisäviestintä asianomaisille laitoksille ja tutkimuselimille, ja jos valitus hyväksytään, julkaisun julkaiseminen. korjaus, peruutus, huolenilmaus tai muu huomautus, jos se voi olla olennaista. Jokainen ilmoitettu epäeettinen julkaisukäyttäytyminen on tutkittava, vaikka se havaittaisiin vuosia julkaisun jälkeen.

TARKASTAJIEN VELVOLLISUUDET

(perustuu Elsevierin käytäntöihin ja COPE:n parhaiden käytäntöjen ohjeisiin lehtien toimittajille)

Osallistuminen toimituksellisiin päätöksiin

Vertaisarviointi auttaa toimittajaa toimituksellisten päätösten tekemisessä ja toimituksellisen yhteydenpidon kautta tekijän kanssa voi myös auttaa kirjoittajaa lehden parantamisessa. Vertaisarviointi on olennainen osa muodollista tieteellistä viestintää, ja se on tieteellisen menetelmän ydin.

Nopeus

(Video) 5. webinaari:Tiedonhallintalain täytäntöönpanon webinaari, teemana lausuntomenettely

Jokaisen valitun tuomarin, joka ei tunne olevansa pätevä tarkistamaan käsikirjoituksessa raportoitua tutkimusta tai tietää, että sen nopea tarkastelu on mahdotonta, tulee ilmoittaa toimittajalle ja vapautua tarkistusprosessista.

Luottamuksellisuus

Tarkastettaviksi saatuja käsikirjoituksia on käsiteltävä luottamuksellisina asiakirjoina. Niitä ei saa näyttää muille tai keskustella muiden kanssa muutoin kuin toimittajan luvalla.

Objektiivisuuden standardit

Arvioinnit tulee tehdä objektiivisesti. Henkilökohtainen kritiikki kirjoittajaa kohtaan on sopimatonta. Tuomareiden tulee ilmaista näkemyksensä selkeästi tukevin perusteluin.

Lähteiden tunnustaminen

Arvostelijoiden tulee tunnistaa asiaankuuluvat julkaistut teokset, joita kirjoittajat eivät ole viitanneet. Kaikkiin väitteisiin, joiden mukaan havainto, johtopäätös tai väite on raportoitu aiemmin, tulee liittää asiaankuuluva viittaus. Arvioijan tulee myös kiinnittää toimittajan huomio kaikkiin olennaisiin samankaltaisuuksiin tai päällekkäisyyksiin käsiteltävänä olevan käsikirjoituksen ja minkä tahansa muun julkaistun artikkelin välillä, josta hänellä on henkilökohtaisia ​​tietoja.

Tietojen paljastaminen ja eturistiriita

Lähetetyn käsikirjoituksen julkaisematonta materiaalia ei saa käyttää arvioijan omassa tutkimuksessa ilman kirjoittajan nimenomaista kirjallista lupaa. Vertaisarvioinnin kautta saadut luottamukselliset tiedot tai ideat on pidettävä luottamuksellisina, eikä niitä saa käyttää henkilökohtaiseen etuun. Arvostelijoiden ei tule ottaa huomioon käsikirjoituksia, joissa heillä on eturistiriitoja, jotka johtuvat kilpailu-, yhteistyö- tai muista suhteista tai yhteyksistä mihinkään kirjoihin liittyviin kirjoittajiin, yrityksiin tai instituutioihin.

(Video) Valkeakosken Kaupunginvaltuuston kokous 13.02.2023 klo 17:00

Videos

1. Termeta-koulutus tietorakenteiden hyödyntäjille 30.1.2023
(THL:n seminaarit ja koulutukset)
2. Äidin rukous ~~ Heimo Enbuska
(Raimo-Erkki)
3. Kirjasto kouluttaa: Lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet 27.4. 2021 klo 10.00-11.00
(Eduskunnan Kirjasto)
4. Versacen verkkarit
(Toinen Kadunpoika - Topic)
5. Valkeakosken Kaupunginvaltuuston kokous 10.10.2022 klo 17:00 [cc]
(Valkeakosken kaupunginvaltuuston kokoukset)
6. Valkeakosken Kaupunginvaltuuston kokous 27.06.2022 klo 17:00 (tilinpäätös) [cc]
(Valkeakosken kaupunginvaltuuston kokoukset)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 07/07/2023

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.